Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 3ῃ Μαΐου 2018

 

Α Γ Γ Ε Λ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

   Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, με­τά βα­θυ­τά­της θλί­ψε­ως, ἀγ­γέλ­λει τήν εἰς Κύ­ρι­ον ἐκ­δη­μί­αν τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου Ἰ­ω­άν­νου Σκα­λί­δη, τέ­ως Προ­ϊ­στα­μέ­νου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που τῆς Α΄ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς Πε­ρι­φε­ρεί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ἡ­μῶν Μη­τρο­πό­λε­ως

   Ἡ σο­ρός τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Ἱ­ε­ρέ­ως Ἰ­ω­άν­νου θά εὑ­ρί­σκε­ται εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης τήν Πα­ρα­σκευ­ήν 4ην Μα­ΐ­ου 2018 καί ἀ­πό ὥ­ρας 7:00 π.μ., ὁ­πό­τε καί θά τε­λε­σθῇ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἡ δέ ἐ­ξό­δι­ος ἀ­κο­λου­θί­α αὐ­τοῦ τε­λε­σθή­σε­ται τήν 3ην με­τά τήν με­σημ­βρί­αν ὥ­ραν τῆς ἰ­δί­ας ἡ­μέ­ρας.

   Πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὅ­πως εὔ­χη­σθε δι­ά τήν ἀ­νά­παυ­σιν τῆς μα­κα­ρί­ας ψυ­χῆς τοῦ ἀ­να­λώ­σαν­τος ἑ­αυ­τόν εἰς τήν δι­α­κο­νί­αν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας κε­κοι­μη­μέ­νου ἀ­δελ­φοῦ Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου Ἰ­ω­άν­νου με­τά τῶν Ἁ­γί­ων.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες