Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

3 και 4 Ιανουαρίου 2018

   Χαί­ρε­ται και ε­πα­γάλ­λε­ται η Εκ­κλη­σί­α της Κι­σά­μου, γε­νέ­θλιος γη, του Ο­σί­ου και Θε­ο­φό­ρου πα­τρός η­μών Νι­κη­φό­ρου του Λε­πρού,  ε­ορ­τά­ζου­σα το καύ­χη­μα και κλέ­ϊ­σμα της, τον Ό­σιο Νι­κη­φό­ρο τον Λε­πρό, ο Ο­ποί­ος γεν­νή­θη­κε εις το Συ­ρι­κά­ρι, ό­μορ­φο κα­στα­νο­χώ­ρι, της Ε­παρ­χί­ας Κι­σά­μου.

 

   Του Ε­σπε­ρι­νού χο­ρο­στά­τη­σε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κι­σά­μου και Σε­λί­νου κ. Αμ­φι­λό­χιος, ε­νώ της πα­νη­γυ­ρι­κής Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας προ­ε­ξήρ­χε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ.Ευ­γέ­νιος, συλ­λει­τουρ­γούν­των των Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τών: Κυ­δω­νί­ας και Α­πο­κο­ρώ­νου κ.Δα­μα­σκη­νού, Ι­ε­ρα­πύτ­νης και Ση­τεί­ας κ. Κυ­ρίλ­λου και του Ποι­με­νάρ­χου, Κι­σά­μου και Σε­λί­νου κ. Αμ­φι­λο­χί­ου. Ο Αρ­χι­γραμ­μα­τέ­ας της Ι. Ε­παρ­χια­κής Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας Κρή­της, Πρω­το­σύγ­κε­λοι, Η­γού­με­νοι και πλή­θος Κλη­ρι­κών απ΄ ό­λη την Κρή­τη και ε­κτός της Με­γα­λο­νή­σου έ­λα­βαν μέ­ρος εις την Ι­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρι. Μο­να­στι­κές Α­δελ­φό­τη­τες και πλή­θος προ­σκυ­νη­τών απ΄ ό­λη την Με­γα­λό­νη­σο, πα­ρά τις δύ­σκο­λες και­ρι­κές συν­θή­κες και το δρι­μύ ψύ­χος, κα­τέ­κλυ­σαν τον Ι. Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό της Κι­σά­μου το ε­όρ­τιο αυ­τό δι­ή­με­ρο, με­τέ­χον­τας εις την χα­ρά της Εκ­κλη­σί­ας. Προ­σκύ­νη­σαν το Ι­ε­ρό Λεί­ψα­νο του Ο­σί­ου Νι­κη­φό­ρου, προ­σευ­χή­θη­καν και ζή­τη­σαν τις πρε­σβεί­ες Του.

   Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κι­σά­μου και Σε­λί­νου κ. Αμ­φι­λό­χιος ευ­χα­ρι­στών­τας τους Σεβ. α­γί­ους Αρ­χι­ε­ρείς ως και ό­λους τους με­τέ­χον­τας (Ι. Κλή­ρο, Μο­να­στι­κές Α­δελ­φό­τη­τες, Δη­μάρ­χους και εκ­προ­σώ­πους των Αρ­χών, ως και τον φι­λά­γιο λα­ό του Θε­ού), ση­μεί­ω­σε: «Στους δύ­σκο­λους και ο­μι­χλώ­δεις και­ρούς μας των πολ­λών και ποι­κίλ­λων κρί­σε­ων ο Ό­σιος Νι­κη­φό­ρος ο Λε­πρός μας δί­δει μή­νυ­μα ελ­πί­δας και ζω­ής, κα­θώς ο βί­ος και η πο­λι­τεί­α Του μας βο­η­θούν να κα­τα­νο­ή­σου­με που κρύ­βε­ται η α­λή­θεια της ζω­ής, το νό­η­μα της και η ο­μορ­φιά της», κα­τέ­λη­ξε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. Αμ­φι­λό­χιος, ευ­χα­ρι­στών­τας τον Δή­μαρ­χο Κι­σά­μου κ. Θ. Στα­θά­κη ως και ό­λους ε­κεί­νους που συμ­βάλ­λουν εις την α­νέ­γερ­ση του Ι. Να­ού του Ο­σί­ου Νι­κη­φό­ρου εις τον τό­πο κα­τα­γω­γής του, το Συ­ρι­κά­ρι.

   Τον θεί­ο λό­γο δι­α­κό­νη­σε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νιος, ευ­γε­νώς αν­τα­πο­κρι­νό­με­νος εις την πα­ρά­κλη­ση του Ποι­με­νάρ­χου κ. Αμ­φι­λο­χί­ου, ο ο­ποί­ος με λό­γο με­στό και ζεί­δω­ρο α­να­φέρ­θη­κε εις το πρό­σω­πο του ε­ορ­τα­ζο­μέ­νου Α­γί­ου και τα μη­νύ­μα­τα που δί­δει: «Σή­με­ρα και κά­θε μέ­ρα ο Ά­γιος Νι­κη­φό­ρος μας ο­μι­λεί, μι­λά στις ψυ­χές και τις καρ­δι­ές μας και μας κα­λεί να συ­νο­δοι­πο­ρή­σου­με μα­ζί Του, στις δυ­σκο­λί­ες και θλί­ψεις της ζω­ής, αλ­λά με δύ­να­μη και αι­σι­ο­δο­ξί­α, κυ­ρί­ως με την προσ­δο­κί­α και βε­βαι­ό­τη­τα της ελ­πί­δας και της χα­ράς, ό­πως Ε­κεί­νος την βί­ω­νε δια της προ­σευ­χής, της α­σκή­σε­ως, των δα­κρύ­ων, των πνευ­μα­τι­κών του α­γώ­νων. Υ­πο­γραμ­μός της ζω­ής μας, τρό­πος και δρό­μος και της δι­κής μας πο­ρεί­ας και βι­ω­τής, η καρ­τε­ρι­κό­τη­τα του και η υ­πο­μο­νή Του», κα­τέ­λη­ξε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νιος.

 

Από την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες