Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

H 151η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ

ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Τετάρτη, 8η Νο­εμ­βρί­ου 2017


   Μέ τήν εὐλαβική συμ­με­το­χή τῶν Ἀρ­χῶν, τοῦ ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τοῦ εὐ­σε­βοῦς λα­οῦ τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας κο­ρυ­φώ­θη­καν οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν 151η Ἐ­πέ­τει­ο τῆς Ἀρ­κα­δι­κῆς Ἐ­θε­λο­θυ­σί­ας στήν Ἱ­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Σταυ­ρο­πη­για­κή Μο­νή Ἀρκαδίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ διαχρονικό καί παγκόσμιο Σύμ­βο­λο Ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί Ὀρ­θο­δό­ξου Πο­λι­τι­σμοῦ.

 

   Τό πρω­ί τῆς Τετάρτης 8ης Νο­εμ­βρί­ου 2017, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τήν Σύ­να­ξη τῶν Ἀρ­χι­στρα­τή­γων Μι­χα­ήλ καί Γα­βρι­ήλ καί πα­σῶν τῶν Ἀ­σω­μά­των Δυ­νά­με­ων, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἱ­ε­ρούρ­γη­σε στό Κα­θο­λι­κό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου. Μέ τόν Ἐ­πί­σκο­πό μας συλ­λει­τούρ­γη­σαν οἱ πα­τέ­ρες τῆς Ἀ­δελ­φό­τη­τος τῆς Μο­νῆς καί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Κρήτης. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τε­λέ­σθη­κε Ἱ­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο ὑ­πέρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν ψυ­χῶν τοῦ ἀοιδίμου Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀνθίμου Καλπάκη καί τῆς μακαριστῆς Μάρθας Μοναχῆς, δύο μορφῶν πού ταυτίσθηκαν μέ τή νεώτερη πορεία τοῦ Ἀρκαδίου, προσφέροντας μέ αὐταπάρνηση τή ζωή τους στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πολυάριθμων προσκυνητῶν τοῦ Μοναστηριοῦ.

   Ἀ­πευ­θυ­νό­με­νος στούς πι­στούς, πού κα­τέ­κλυ­σαν τό Κα­θο­λι­κό τῆς Μο­νῆς, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἀ­να­φέρ­θη­κε στό μήνυμα τῆς ἀληθινῆς Ἐλευθερίας πού ἀπορρέει ἀπό τήν Ἀρκαδική Ἐθελοθυσία, σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων: «Τελέσαμε σήμερα τήν Θεία Λειτουργία σέ αὐτό τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς καί περιώνυμης Μονῆς τοῦ Ἀρκαδίου, ἀφενός γιά τήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων καί ἀφετέρου σέ ἀνάμνηση τῆς τελευταίας ἐκείνης Λειτουργίας πού ἐδῶ μέσα, σέ αὐτόν τόν αἱματοπότιστο χῶρο, τέλεσαν ὁ Καθηγούμενος Γαβριήλ καί οἱ συμμοναστές του μαζί μέ ὅλους τούς ἐλεύθερους πολιορκημένους τοῦ Ἀρκαδίου τήν 8η Νοεμβρίου τοῦ 1866».

   Ἀμέσως μετά, καί ὅπως καθιερώθηκε κατά τά τελευταῖα ἔτη, ὁ Ἐπίσκοπός μας, οἱ Κληρικοί καί οἱ πιστοί πορεύθηκαν λιτανευτικά στήν ἱστορική Πυ­ρι­τι­δα­πο­θή­κη τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου, ἐ­κεῖ ὅ­που κο­ρυ­φώ­θη­κε τό Ἀρ­κα­δι­κό Δρᾶ­μα τοῦ Ὁλοκαυτώματος, καί τέλεσαν Ἱερό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀ­οι­δί­μου Κα­θη­γου­μέ­νου Γα­βρι­ήλ Μα­ρι­νά­κη καί πάν­των τῶν ἐν Ἀρ­κα­δί­ῳ ὑ­πέρ Πί­στε­ως καί Πα­τρί­δος ὁ­λο­καυ­τω­θέν­των καί τε­λει­ω­θέν­των πα­τέ­ρων καί ἀ­δελ­φῶν ἡ­μῶν.

   Τήν 12η με­σημ­βρι­νή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Ἐ­πί­ση­μη Δο­ξο­λο­γί­α, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, μέ τήν συμμετοχή Ἡγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί πολλῶν Κληρικῶν. Ἐκ προσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, παρέστη ὁ Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος. Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ὑ­γεί­ας κ. Σταμάτιος Βαρδαρός, ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης, ὁ Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Κρή­της κ. Σταῦ­ρος Ἀρ­να­ου­τά­κης, ἡ Ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νῆ, οἱ Δή­μαρ­χοι Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γιος Μα­ρι­νά­κης, Μυ­λο­πο­τά­μου κ. Δη­μή­τριος Κόκ­κι­νος καί Ἀνωγείων κ. Ἐμμανουήλ Καλλέργης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Ἀμαρίου κ. Ἐμμανουήλ Ψαρουδάκης, ὁ Διοικητής τῆς «V Μεραρχίας Κρητῶν» Ταξίαρχος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, ὁ Δι­ευ­θυν­τής τῆς Γε­νι­κῆς Πε­ρι­φε­ρεια­κῆς Ἀ­στυ­νο­μι­κῆς Δι­ευ­θύν­σε­ως Κρή­της Ὑ­πο­στρά­τη­γος κ. Κωνσταντῖνος Λαγουδάκης, κα­θώς καί ὅ­λες οἱ πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές τοῦ Ρε­θύ­μνου.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Δο­ξο­λο­γί­ας ἀ­κο­λού­θη­σε πομ­πή πρός τόν χῶρο ὅ­που φυ­λάσ­σον­ται οἱ κά­ρες καί τά λεί­ψα­να τῶν Ἡ­ρώ­ων τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ μπάντα τῆς «V Μεραρχίας Κρητῶν», τιμητικό ἄγημα τοῦ 547 Ἀεροματαφερόμενου Τάγματος Πεζικοῦ, καθώς καί μέλη τῶν συλλόγων «Κρῆτες», «Πυρρίχια Δρώμενα» καί «Σχολές Τζανιδάκη» μέ παραδοσιακές ἐνδυμασίες. Ἐ­κεῖ ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος τέ­λε­σε Ἱ­ε­ρό Τρι­σά­γιο καί οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι τῶν πο­λι­τι­κῶν, στρα­τι­ω­τι­κῶν καί ἀ­στυ­νο­μι­κῶν Ἀρ­χῶν κα­τέ­θε­σαν στέ­φα­να. Ἡ τελετή ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­κε μέ τήν ἀ­νά­κρου­ση τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ μας Ὑ­μνου.

   Με­τά τήν ὁ­λο­κλή­ρω­ση ὅ­λων τῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων τι­μῆς καί μνή­μης ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου πα­ρέ­θε­σε ἑ­όρ­τιο τρά­πε­ζα στίς Ἀρ­χές καί σέ ὅ­λους τούς προ­σκυ­νη­τές.

 

 

 

 

 

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

 

 

 

ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες