Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27 καί 28 Ὀκτωβρίου 2018

Λαμπροφόρος καί πάνδημος ἦταν καί ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῆς Μνήμης τῶν, ἐκ Μελάμπων καί ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρησάντων κατά τό ἔτος 1824, Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, Γε­ωρ­γί­ου, Ἀγ­γε­λῆ, Μα­νου­ήλ καί Νι­κο­λά­ου, στό μεγαλοπρεπῆ Ἱ­ε­ρό Να­ό τους, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔχει ἀνεγερθεῖ στή νοτισμένη μέ τό μαρτυρικό αἷμα τους γῆ καί σεμνύνεται γιά τόν πολύτιμο θησαυρό του, τίς Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγίων.

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ὑποδέχθηκε μέ πνευματική χαρά τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τῶν Ἁγίων της. Τούς πολλούς Κληρικούς πού προσῆλθαν καί ἀπό τίς δύο Ἐπαρχίες της, Ρέθυμνο καί Μυλοπόταμο, καθώς καί ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Κρήτης, τούς πολυάριθμους φιλάγιους καί φιλογενεῖς πιστούς τοῦ εὐλογημένου χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους της, οἱ ὁποῖοι μέ εὐγένεια ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους τήν Πανήγυρη. Δύο ἐκλεκτοί Ἱεράρχες τοῦ Πάνσεπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου συμμετεῖχαν, μαζί μέ τόν Ποιμενάρχη μας, σέ ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, μέλος καί αὐτός, ὅπως καί ὁ Ἐπίσκοπός μας, κατά τήν τρέχουσα περίοδο, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, καθώς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων, ἡ ὁποία συνδέεται ἱστορικά μέ τήν κρητική οἰκογένεια τῶν Βλατάδων, μέλη τῆς ὁποίας ἦταν καί οἱ Ἅγιοι Τέσσερεις Νεομάρτυρες τοῦ Ρεθύμνου.

 

Κατά τό Μέγα Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατο 27η Ὀκτωβρίου 2018, χοροστάτησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεῖο λόγο. Παρέστη ὁ ἐκ Χανίων Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδων Λιονάκης, Ἄρχων Νομοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία τους τούς Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ.

 

Τό πρω­ΐ τῆς Κυριακῆς 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2018, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, τελέστηκαν ὁ Ὄρθρος καί ἡ Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος κήρυξε καί τόν Θεῖο λόγο, καί συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου. Ὅπως καί κατά τόν Ἑσπερινό, ἔτσι καί στή Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πολλοί Κληρικοί, μέ πρῶτον τῇ τάξει τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομο Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ἐκ Προσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ἀπένειμε τό ὑψηλό Ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στόν πολιό καί πολυσέβαστο π. Κωνσταντῖνο Ἀστρινάκη, ἐπιθυμώντας μέ αὐτόν τόν τρόπο νά τιμηθεῖ καί νά προβληθεῖ ὡς ὑπόδειγμα ἡ πολυετής καί εὔορκος ἱερατική διακονία του στόν ἀμπελῶνα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 

Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη­σαν ἐκ μέ­ρους τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως ὁ Ὑ­πουρ­γός Ὑ­γεί­ας καί Βου­λευ­τής Ρε­θύ­μνου κ. Ἀν­δρέ­ας Ξαν­θός, ὁ Ὑποστράτηγος κ. Κωνσταντῖνος Λαγουδάκης, Διευθυντήν τῆς Γενικῆς Περιφερειακῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Κρήτης, ὁ Ταξίαρχος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, Διοικητής τῆς «5ης Μεραρχίας Κρητῶν» καί οἱ το­πι­κές πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές.

 

Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Κυριακῆς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ὁ μεθέορτος Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί στή συ­νέ­χει­α ἡ Λι­τά­νευ­ση τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων. Στήν Ἱ­ε­ρά Λι­τα­νεί­α συμ­με­τεῖ­χαν, ἀνταποκρινόμενοι φιλαδέλφως στήν πρόσκληση τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλό του, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο Καραχάλιο, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νός καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος. Στήν Λι­τά­νευ­ση ἔ­λα­βαν μέ­ρος οἱ Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας, τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τοῦ 547 Α/Μ Τάγματος Πε­ζι­κοῦ, ἡ Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, οἱ Ἐ­θε­λόν­τρι­ες καί οἱ Σα­μα­ρεῖ­τες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ καί ἀ­πό τούς Πα­ρα­δο­σι­α­κούς Συλ­λό­γους τό Λύ­κει­ο τῶν Ἑλ­λη­νί­δων, τά «ΠΥΡ­ΡΙ­ΧΙ­Α ΔΡΩ­ΜΕ­ΝΑ» καί οἱ «ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ».

 

Κατακλείοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου, τό Στρατό, τήν Ἀστυνομία, τούς φορεῖς καί τούς συλλόγους, τόν εὐγενῆ καί φιλόχριστο λαό, καί γενικά σέ ὅλους ὅσοι μέ τήν παρουσία τους, ἀλλά καί μέ τόν κόπο τῆς ἀγάπης τους, συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

 

Φωτογραφίες: Ιωσήφ Καλούδης, Ανδρέας Μπεμπής.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες