Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

27 καί 28 Ὀκτωβρίου 2017

   Μέ κατάνυξη και τήν πάνδημη συμμετοχή τῶν εὐσεβῶν καί εὐγενῶν Ρεθυμνίων ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα ἡ πό­λη τῆς Ρε­θύ­μνης, ἑ­όρ­τα­σαν καί ἐ­φέ­τος τήν Μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, Γε­ωρ­γί­ου, Ἀγ­γε­λῆ, Μα­νου­ήλ καί Νι­κο­λά­ου, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱ­ε­ρό Να­ό τους, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔχει θεμελιωθεῖ στή γῆ πού ἁγιάσθηκε μέ τό αἷμα τους, ὅ­που καί φυ­λάσ­σον­ται, ὡς ὁ πολυτιμότερος θησαυρός τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων, οἱ Τί­μι­ες Κά­ρες τους.

 

   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Παρασκευῆς 27ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2017 τε­λέ­σθη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, μέ τήν συμμετοχή Ἡγουμένων τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί πολλῶν Κληρικῶν τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλ­λων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἐ­παρ­χι­ῶν. Μέ τήν προτροπή τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου, τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Πετράκος, Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος εὐχαρίστησε τόν π. Φιλόθεο γιά τήν παρουσία καί τήν ὁμιλία του καθώς καί ὅλους ὅσοι παραβρέθηκαν κατά τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων μας, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Ταξίαρχος κ. Γρηγόριος Κοκολάκης, Διοικητής τῆς 5ης Μεραρχίας Κρητῶν, καί ὁ Ἀντισυνταγματάρχης κ. Δημήτριος Ροδάκης, Διοικητής τοῦ 547 Ἀερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικοῦ. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας, ἀτενίζοντας μέ συγκίνηση τίς Τίμιες Κάρες τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στό μέσον τοῦ Ναοῦ, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἄς ἔλθουν σέ αὐτήν τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς κρητικῆς γῆς, τή νοτισμένη μέ τό αἷμα τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τί βγάζει τό Ρέθυμνο. Ἁγίους βγάζει τό Ρέθυμνο καί αὐτή ἡ Τοπική Ἐκκλησία».

   Τό πρω­ΐ τοῦ Σαββάτου 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2017, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί στή συνέχεια προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν πολλοί Κληρικοί. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου μας τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Μαντζουράνης.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη­σαν ἐκ μέ­ρους τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως ὁ Ὑ­πουρ­γός Ὑ­γεί­ας καί Βου­λευ­τής Ρε­θύ­μνου κ. Ἀν­δρέ­ας Ξαν­θός καί οἱ λοι­πές το­πι­κές πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές.

   Τό ἑ­σπέ­ρας τοῦ Σαββάτου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ὁ μεθέορτος Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί στή συ­νέ­χει­α ἡ Λι­τά­νευ­ση τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων. Στήν Ἱ­ε­ρά Λι­τα­νεί­α συμ­με­τεῖ­χαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νός, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, συ­νο­δευ­ό­με­νος ἀ­πό τόν Πρω­το­σύγ­κελ­λό του Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Τίτο Ταμπακάκη, ἐ­νῶ ἐκ προ­σώ­που τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναί­ου πα­ρέ­στη ὁ Πρω­το­σύγ­κελ­λός του Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σι­ος Κα­ρα­χά­λι­ος. Στήν Λι­τά­νευ­ση ἔ­λα­βαν μέ­ρος οἱ Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας, τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τοῦ 547 Α/Μ Τάγματος Πε­ζι­κοῦ, ἡ Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, οἱ Ἐ­θε­λόν­τρι­ες καί οἱ Σα­μα­ρεῖ­τες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ, οἱ Πρό­σκο­ποι, καί ἀ­πό τούς Πα­ρα­δο­σι­α­κούς Συλ­λό­γους τό Λύ­κει­ο τῶν Ἑλ­λη­νί­δων καί τά «ΠΥΡ­ΡΙ­ΧΙ­Α ΔΡΩ­ΜΕ­ΝΑ».

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες