Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

20 καί 21 Νοεμβρίου 2017

   Μέ τήν πάν­δη­μη συμ­με­το­χή τῶν θε­ο­το­κό­φι­λων Ρε­θυ­μνί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Πα­νή­γυ­ρις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Οἱ ἄρ­χον­τες, ὁ ἱ­ε­ρός κλῆ­ρος καί ὁ εὐ­σε­βής καί εὐ­γε­νής λα­ός τοῦ τό­που μας προ­σῆλ­θαν μέ εὐ­λά­βει­α νά ἀ­πο­δώ­σουν τήν δέ­ου­σα τι­μή στήν «Κε­ρά τοῦ Ρε­θέ­μνους», τήν Μη­τέ­ρα τοῦ Θε­οῦ καί Μη­τέ­ρα ὅ­λων τῶν παι­δι­ῶν τοῦ Θε­οῦ, γι­ά τή με­γά­λη Ἑ­ορ­τή «τῆς ἐν τῷ Να­ῷ Εἰ­σό­δου» Της.

 

   Στό Μέ­γα Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό τῶν Εἰ­σο­δί­ων, τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Δευ­τέ­ρας 20ῆς Νο­εμ­βρί­ου 2016, χο­ρο­στά­τη­σε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, τόν ὁ­ποῖ­ο πλαι­σί­ω­σαν Ἡ­γού­με­νοι Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας. Μέ τήν προ­τρο­πή τοῦ Ἐ­πι­σκό­που μας, τόν Θεῖ­ο λό­γο κή­ρυ­ξε ὁ Αἰ­δεσ. Πρωτ. Ἰ­ω­άν­νης Κλει­δῆς, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Κυ­ρί­ας τῶν Ἀγ­γέ­λων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Στό τέ­λος τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ποι­με­νάρ­χης μας εὐ­χα­ρί­στη­σε ὅ­λους ὅ­σοι συμ­με­τεῖ­χαν στήν ἐ­πι­λύ­χνι­α αὐ­τή συμ­προ­σευ­χή, προ­τρέ­πον­τάς τους μέ λό­γους πα­τρι­κούς νά ἀ­γα­ποῦν τήν Πα­να­γί­α, ὅ­πως καί Ἐ­κεί­νη ἀ­γα­πᾶ καί ἐ­πι­στη­ρί­ζει ὅ­λα τά παι­δι­ά Της, με­σι­τεύ­ον­τας ἀ­δι­ά­λει­πτα γι­ά ἐ­κεῖ­να ἐ­νώ­πι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος.

   Τό πρω­ΐ τῆς Τρί­της 21ης Νο­εμ­βρί­ου 2017, κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου, τε­λέ­σθη­καν ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, κα­τά τήν ὁ­ποῖ­α συ­νι­ε­ρούρ­γη­σαν ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ος καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος. Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν Ἡ­γού­με­νοι Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλ­λων Ἐ­παρ­χι­ῶν τῆς Κρή­της. Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ος κή­ρυ­ξε τόν Θεῖ­ο λό­γο.

   Στό τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ο γι­ά τήν τι­μή καί τήν εὐ­λο­γί­α τῆς πα­ρου­σί­ας του στήν Πα­νή­γυ­ρη τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τοῦ Ρε­θύ­μνου. Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος εὐ­χα­ρί­στη­σε ἀ­κό­μη τίς πα­ρι­στά­με­νες πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας γι­ά τήν πάν­το­τε κα­λή τους συ­νερ­γα­σί­α μέ τήν το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α πρός τό κοι­νό κα­λό ὅ­λων, κα­θώς καί τούς πι­στούς πού κα­τέ­κλυ­σαν τόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῆς Με­γά­λης Πα­να­γί­ας, πού ἀ­πο­τε­λεῖ τήν καρ­δι­ά τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ἀλ­λά καί ση­μεῖ­ο ἑ­νό­τη­τας ὅ­λων τῶν Ρε­θυ­μνί­ων, οἱ ὁ­ποῖ­οι τόν κά­νουν κέν­τρο τῆς κα­θη­με­ρι­νῆς προ­σευ­χη­τι­κῆς τους ἀ­να­φο­ρᾶς. Δέν πα­ρέ­λει­ψε μά­λι­στα νά μνη­μο­νεύ­σει καί ὅ­λα τά ἀ­πό­δη­μα παι­δι­ά τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, πού καί αὐ­τήν τήν ἡ­μέ­ρα, ὅ­πως καί κα­τά τίς ἑ­ορ­τές τῆς πο­λι­ού­χου Ἁ­γί­ας Βαρ­βά­ρας καί τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, στρέ­φουν τή σκέ­ψη καί τήν προ­σευ­χή τους στό Ρέ­θυ­μνο, ἀ­πό ὅ­που καί ἄν βρί­σκον­ται.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δο­ξο­λο­γί­α γι­ά τήν Ἑ­ορ­τή τῶν Ἐ­νό­πλων Δυ­νά­με­ων τῆς Πα­τρί­δος μας.

   Ἔτ­σι ἑ­ορ­τά­σθη­κε, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά στήν εὐ­λο­γη­μέ­νη ἱ­στο­ρί­α τοῦ Ρε­θύ­μνου καί τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων, ἡ Με­γά­λη Ἑ­ορ­τή τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες