Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

26 καί 27 Ἰουλίου 2017

   Μέ τήν εὐ­λα­βι­κή συμ­με­το­χή καί συμ­προ­σευ­χή πολ­λῶν εὐ­σε­βῶν Ρε­θυ­μνί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Πα­νή­γυ­ρις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τοῦ Ἁ­γί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος καί Ἰ­α­μα­τι­κοῦ Παν­τε­λε­ή­μο­νος στό Ἐ­πι­σκο­πεῖ­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

 

   Στίς Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θί­ες τοῦ Με­γά­λου Ἑ­σπε­ρι­νοῦ, τό ἐ­σπέ­ρας τῆς 26ης Ἰ­ου­λί­ου, καί τοῦ Ὄρ­θρου καί τῆς Πα­νη­γυ­ρι­κῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, τό πρω­ί τῆς 27ης Ἰ­ου­λί­ου 2017, προ­ε­ξῆρ­χε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, τόν ὁ­ποῖ­ο πλαι­σί­ω­σαν Ἡ­γού­με­νοι Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν, Κλη­ρι­κοί καί Μο­να­χές τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, κα­θώς καί ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Νή­σου Πά­τμου, ὁ ὁ­ποῖ­ος, μέ τήν προ­τρο­πή τοῦ Ἐ­πι­σκό­που μας, κή­ρυ­ξε τόν Θεῖ­ο λό­γο κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

   Ἀ­πευ­θυ­νό­με­νος στούς πο­λυ­ά­ριθ­μους προ­σκυ­νη­τές, τό­σο κα­τά τόν Ἑ­σπε­ρι­νό ὅ­σο καί κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας τούς εὐ­χα­ρί­στη­σε γι­ά τήν πα­ρου­σί­α τους καί ἀ­να­φέρ­θη­κε μέ εὐ­γνω­μο­σύ­νη στήν μνή­μη τῶν κτη­τό­ρων τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τοῦ Ἁ­γί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­νος, τοῦ ἀ­οι­δί­μου προ­κα­τό­χου του, Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κυ­ροῦ Τί­του, καί τῆς μα­κα­ρι­στῆς δω­ρή­τρι­ας Ἀν­τι­γό­νης Χομ­πί­τη. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας ἐ­ξέ­φρα­σε, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά, τήν εὐ­γνω­μο­σύ­νη τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας καί πρός τόν με­γά­λο εὐ­ερ­γέ­τη της, ἀ­εί­μνη­στο Γε­ώρ­γι­ο Τσι­κό­γι­α, μέ τήν δω­ρε­ά τοῦ ὁ­ποί­ου ὁ­λο­κλη­ρώ­νον­ται σύν­το­μα, ἐν­τός τοῦ προ­βλε­πο­μέ­νου χρο­νο­δι­α­γράμ­μα­τος, τά ἔρ­γα στό πα­ρα­κεί­με­νο κτί­ρι­ο, πού θά ἀ­πο­τε­λέ­σει τό κέν­τρο τῆς πνευ­μα­τι­κῆς καί κοι­νω­νι­κῆς δρά­σης τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας γι­ά τήν δι­α­κο­νί­α τῶν ἀν­θρώ­πων τοῦ τό­που μας.

   Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος προ­έ­τρε­ψε ἀ­κό­μη τούς πι­στούς νά ἔ­χουν μέ­σα στίς καρ­δι­ές τους ἔ­λε­ος καί ἀ­γά­πη γι­ά κά­θε συ­νάν­θρω­πό τους, ὅ­πως ὁ Ἅ­γι­ος Παν­τε­λε­ή­μων, καί νά ἐ­ξα­σκή­σουν τούς ἑ­αυ­τούς τους στήν εἰ­λι­κρι­νῆ καί ἐγ­κάρ­δι­α ἔκ­φρα­ση τῶν δύ­ο λέ­ξε­ων, πού ἀρ­κοῦν γι­ά νά ὁ­δη­γή­σουν στή σω­τη­ρί­α, τῶν λέ­ξε­ων «εὐ­χα­ρι­στῶ» καί «συγ­γνώ­μη».

   Στό τέ­λος τοῦ Με­γά­λου Ἑ­σπε­ρι­νοῦ, καί ἀ­μέ­σως με­τά τήν εὐ­λό­γη­ση τῶν ἄρ­των, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος καί οἱ Ἱ­ε­ρεῖς τέ­λε­σαν στόν τά­φο τοῦ ἀ­οι­δί­μου Μη­τρο­πο­λί­του Τί­του Ἱ­ε­ρό Τρι­σά­γι­ο ὑ­πέρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῆς ψυ­χῆς αὐ­τοῦ, κα­θώς καί τῶν ψυ­χῶν τῶν ἀ­ει­μνή­στων δω­ρη­τῶν καί εὐ­ερ­γε­τῶν Ἀν­τι­γό­νης Χομ­πί­τη καί Γε­ωρ­γί­ου Τσι­κό­γι­α.

   Στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη πα­ρέ­στη ἐκ μέ­ρους τοῦ Ἰ­α­τρι­κοῦ Συλ­λό­γου Ρε­θύ­μνου ὁ Πρό­ε­δρός του ἰ­α­τρός κ. Γε­ώρ­γι­ος Στε­φα­νά­κης.

   Με­τά τίς Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θί­ες τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ καί τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος δέ­χθη­κε ὅ­λους τούς προ­σκυ­νη­τές στήν Ἐ­πι­σκο­πι­κή κα­τοι­κί­α.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες