Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά χο­ρο­στα­τεῖ κά­θε Κυ­ρι­α­κή τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά ἀ­κο­λου­θεῖ ὁ­μι­λί­α ἀ­πό τούς πα­ρα­κά­τω ὁ­μι­λη­τές.

 

1) Κυ­ρι­α­κή τῆςΤυ­ρι­νῆς, 10 Μαρ­τί­ου 2019, ὥ­ρα 6:30 μ.μ., Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Νι­κό­λα­ος Νι­κη­φό­ρος, Γε­νι­κός Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἐ­πί­τρο­πος.

Θέ­μα: «Οἱ σχέ­σεις τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τό Θε­ό καί μέ τούς συ­ναν­θρώ­πους του».

 

2) Κυ­ρι­α­κή Α΄Νη­στει­ῶν (Τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας), 17 Μαρ­τί­ου 2019, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.,Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Χα­ρά­λαμ­πος Κα­μη­λά­κης, Προ­ϊ­στά­με­νος Ἱ­. Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ.

Θέ­μα: «Ὀρ­θο­δο­ξί­α: Μι­ά συ­νε­χής ἑ­ορ­τή».

 

3) Κυ­ρι­α­κή Β΄Νη­στει­ῶν (Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦΠα­λα­μᾶ), 24 Μαρ­τί­ου 2019, Πα­ρα­μο­νή τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου.

Δέν τε­λεῖ­ται Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, ἀλ­λά ὁ Μέ­γας Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἑ­ορ­τῆς τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ.

 

4) Κυ­ρι­α­κή Γ΄Νη­στει­ῶν (ΤῆςΣταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως), 31 Μαρ­τί­ου 2019, ὥ­ρα 6:00 μ.μ., Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Παν. Ἀρ­χιμ. Νή­φων Βα­σι­λά­κης, Κω­δι­κο­γρά­φος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της.

Θέ­μα: «Νο­μο­προ­σκυ­νοῦν­τες. Ἱ­ε­ρῶν Κα­νό­νων λό­γοι».

 

5) Κυ­ρι­α­κή Δ΄Νη­στει­ῶν (Ὁ­σί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦΣι­να­ΐ­του, συγ­γρα­φέ­ως τῆς«Κλί­μα­κος»), 7 Ἀ­πρι­λί­ου 2019, ὥ­ρα 6:00 μ.μ., Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Μπεμ­πῆς, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἐ­πί­τρο­πος.

Θέ­μα: «Προ­σέγ­γι­ση στόν Ἀ­κά­θι­στο Ὕ­μνο τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου».

 

6) Κυ­ρι­α­κή Ε΄Νη­στει­ῶν (Ὁ­σί­ας Μα­ρί­ας τῆςΑἰ­γυ­πτί­ας), 14 Ἀ­πρι­λί­ου 2019, ὥ­ρα 6:00 μ.μ., Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Παν. Ἀρ­χιμ. Πρό­δρο­μος Ξε­νά­κης, Ἀρ­χι­γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της.

Θέ­μα: «Χρι­στός, τό Πά­σχα ἡ­μῶν».

 

Εὐ­χό­μα­στε σέ ὅ­λα τά μέ­λη τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας

ψυ­χω­φε­λῆ τήν Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες