Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Τετάρτη 5 Ἰουλίου 2017


   Μέ τήν πα­ρου­σί­α τῶν Το­πι­κῶν Ἀρ­χῶν, ἐκ­προ­σώ­πων φο­ρέ­ων, κλη­ρι­κῶν καί πολ­λῶν φι­λό­τε­χνων ἀν­θρώ­πων τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τήν Τε­τάρ­τη 5η Ἰ­ου­λί­ου 2017 τά ἐ­πί­ση­μα Ἐγ­καί­νι­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου.

 

   Ἡ Πι­να­κο­θή­κη θά φι­λο­ξε­νεῖ­ται στούς πρό­σφα­τα ἀ­να­και­νι­σμέ­νους καί κα­τάλ­λη­λα δι­α­μορ­φω­μέ­νους χώ­ρους τοῦ πα­λαι­οῦ Μου­σεί­ου τῆς Μο­νῆς, οἱ ὁ­ποῖ­οι ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­καν κα­τά τό πα­ρελ­θόν ἔ­τος μέ ἀ­φορ­μή τίς ἐκ­δη­λώ­σεις τι­μῆς καί μνή­μης γι­ά τήν Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δα τῆς Ἀρ­κα­δι­κῆς Ἐ­θε­λο­θυ­σί­ας τοῦ 1866. Βρί­σκε­ται στόν πρῶ­το ὄ­ρο­φο τοῦ κτι­ρί­ου, στό ἰ­σό­γει­ο τοῦ ὁ­ποί­ου ἐ­κτί­θε­ται ἡ Μου­σει­α­κή Συλ­λο­γή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς.

   Στήν Πι­να­κο­θή­κη ἐ­κτί­θεν­ται ἔρ­γα πα­λαι­ῶν καί νε­ω­τέ­ρων καλ­λι­τε­χνῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἐμ­πνεύ­σθη­καν τό­σο ἀ­πό τήν ὑ­πέρ­τα­τη θυ­σί­α τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος τῆς Μο­νῆς ὅ­σο καί ἀ­πό τήν ἐν γέ­νει ἱ­στο­ρι­κή καί πνευ­μα­τι­κή δι­α­δρο­μή της ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νες. Ἀ­νά­με­σα σέ αὐ­τά ξε­χω­ρί­ζουν: ὀ­κτώ πί­να­κες ζω­γρα­φι­κῆς τῆς ζω­γρά­φου Πό­πης Παυ­λά­κη, πέν­τε ἀ­πό τούς ὁ­ποί­ους πα­ρα­χώ­ρη­σαν στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ὁ Δῆ­μος Ρε­θύ­μνης καί τό Μου­σεῖ­ο Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης Κρή­της, με­τά ἀ­πό σχε­τι­κή πρό­τα­ση τῆς θυ­γα­τέ­ρας τῆς ζω­γρά­φου, κ. Εἰ­ρή­νης Ἰ­ω­αν­νί­δου-Soetaert, ὁ πί­να­κας τοῦ ζω­γρά­φου Νι­κο­λά­ου Φε­ρε­κεί­δη, δη­μο­σι­ευ­μέ­νος ἤ­δη ἀ­πό τό 1938 στό βι­βλί­ο τοῦ ἀ­οι­δί­μου Μη­τρο­πο­λί­του Κρή­της Τι­μο­θέ­ου Βε­νέ­ρη «Τό Ἀρ­κά­δι δι­ά τῶν αἰ­ώ­νων», ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­πο­κτή­θη­κε πρό­σφα­τα ἀ­πό τήν Μο­νή, τρί­α ἔρ­γα πού ὑ­πῆρ­χαν στή Μο­νή καί ἔ­χουν θε­μα­τι­κή ἀ­πό αὐ­τήν, τῶν ζω­γρά­φων Ρά­τα, Κιρ­μι­ζά­κη καί Κυ­ρι­α­κοῦ, δύ­ο ἔρ­γα τοῦ κ. Λε­ω­νί­δα Κα­ού­νη, τά ὁ­ποῖ­α εὐ­γε­νι­κά δώ­ρι­σε στήν Μο­νή, ἕ­να ἔρ­γο τοῦ Ἡ­ρα­κλει­ώ­τη εἰ­κα­στι­κοῦ Ἰ­ω­άν­νη Μα­ρά­βα, ἐμ­πνευ­σμέ­νη ἀ­πό τόν πί­να­κα ζω­γρα­φι­κῆς γι­ά τό Ἀρ­κά­δι τοῦ Θε­ό­δω­ρου Βρυ­ζά­κη τοῦ 1867, καί ἀ­κό­μη, ἕ­νας πί­να­κας τοῦ Ρε­θύ­μνι­ου σύγ­χρο­νου ζω­γρά­φου κ. Νι­κο­λά­ου Γλυ­νι­ᾶ, τόν ὁ­ποῖ­ο προ­σε­κό­μι­σε καί προ­σέ­φε­ρε κα­τά τήν τε­λε­τή τῶν Ἐγ­και­νί­ων ὁ ἴ­δι­ος, προ­κει­μέ­νου νά συμ­πε­ρι­λη­θεῖ στήν Πι­να­κο­θή­κη τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου.

   Ἀ­ξί­ζει νά ση­μει­ω­θεῖ ὅ­τι στόν ἴ­δι­ο χῶ­ρο ἐ­κτί­θε­ται πλέ­ον, με­τά τήν πρό­σφα­τη συν­τή­ρη­σή της, καί ἡ ξυ­λό­γλυ­πτη κορ­νί­ζα, στήν ὁ­ποί­α φυ­λασ­σό­ταν ἐ­πί σει­ρά δε­κα­ε­τι­ῶν τό Ἱ­στο­ρι­κό Λά­βα­ρο τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου στό πα­λαι­ό Μου­σεῖ­ο τῆς Μο­νῆς, ἔρ­γο τοῦ ἐρ­γο­στα­σί­ου Μουν­δρι­α­νά­κη μέ τήν φρον­τί­δα τοῦ τό­τε Ἐ­πι­σκό­που Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Τι­μο­θέ­ου Βε­νέ­ρη.

   Ἡ ἐκ­δή­λω­ση τοῦ ἐγ­και­νι­σμοῦ τῆς Πι­να­κο­θή­κης, τήν ὁ­ποί­α συν­τό­νι­σε ὁ κ. Μά­νος Παν­τε­λι­δά­κης, Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Μο­να­στη­ρι­οῦ. Στήν ἔ­ναρ­ξή της ἀ­πηύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό ὁ κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης, Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­ξῆ­ρε τήν πνευ­μα­τι­κή καί πο­λι­τι­στι­κή πρό­ο­δο καί ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου, πού συν­τε­λεῖ­ται κα­τά τά τε­λευ­ταῖ­α ἔ­τη μέ τήν φρον­τί­δα τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἀ­κο­λού­θως τόν λό­γο ἔ­λα­βε ἡ κ. Μα­ρί­α Μα­ραγ­κοῦ, Καλ­λι­τε­χνι­κή Δι­ευ­θύν­τρι­α τοῦ Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης Κρή­της, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­να­φέρ­θη­κε στό ἱ­στο­ρι­κό τῆς πα­ρα­χώ­ρη­σης τῶν ἔρ­γων τῆς Πό­πης Παυ­λά­κη ἀ­πό τό Μου­σεῖ­ο πρός τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή καί ἐ­ξέ­φρα­σε τήν χα­ρά της πού πλέ­ον αὐ­τά θά φι­λο­ξε­νοῦν­ται στόν φυ­σι­κό τους χῶ­ρο, στόν ὁ­ποῖ­ο ἄλ­λω­στε τά ἐμ­πνεύ­σθη­κε καί τά δη­μι­ούρ­γη­σε ἡ ἀ­οί­δι­μος ζω­γρά­φος. Στήν συ­νέ­χει­α ἡ θυ­γα­τέ­ρα τῆς ἀ­εί­μνη­στης Πό­πης Παυ­λά­κη, κ. Εἰ­ρή­νη Ἰ­ω­αν­νί­δου-Soetaert, ἡ ὁ­ποί­α ἦλ­θε ἀ­πό τό Πα­ρί­σι ὅ­που δι­α­μέ­νει γι­ά νά πα­ρευ­ρε­θεῖ στά Ἐγ­καί­νι­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης, ἀ­να­φέρ­θη­κε μέ συγ­κί­νη­ση στή ζω­ή καί στό ἔρ­γο τῆς μη­τέ­ρας της καί ἐ­ξέ­φρα­σε τήν χα­ρά της πού οἱ σχε­τι­κοί μέ τό Ἀρ­κά­δι πί­να­κές της βρί­σκον­ται πλέ­ον στό ἱ­στο­ρι­κό Μο­να­στή­ρι (Διαβάσετε τόν χαιρετισμό τῆς κ. Ἰωαννίδου ἐδῶ). Ἄλ­λω­στε, ἡ κ. Ἰ­ω­αν­νί­δου εἶ­ναι ἐ­κεί­νη πού εἶ­χε τήν πρώ­τη ἔμ­πνευ­ση γι­ά τήν πα­ρα­χώ­ρη­ση τῶν ἔρ­γων τῆς μη­τέ­ρας της στό Ἀρ­κά­δι. Τέ­λος, ὁ κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Γορ­γο­ρά­πτης, θε­ο­λό­γος καί Γραμ­μα­τέ­ας τοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Δι­οι­κή­σε­ως Μο­να­στη­ρι­α­κῆς Πε­ρι­ου­σί­ας Νο­μοῦ Ρε­θύ­μνης, ἔ­κα­με ἀ­να­λυ­τι­κή πα­ρου­σί­α­ση τῶν ἔρ­γων τῆς Πι­να­κο­θή­κης (Διαβάσετε τήν παρουσίαση τοῦ κ. Γοργοράπτη ἐδῶ).

   Τήν ἐκ­δή­λω­ση ἐ­πέν­δυ­σε μου­σι­κά τό Κου­ϊν­τέ­το Χάλ­κι­νων Πνευ­στῶν Ὀρ­γά­νων «Ρί­θυ Brass» τῆς Δη­μο­τι­κῆς Φι­λαρ­μο­νι­κῆς Ρε­θύ­μνης μέ μου­σι­κό πρό­γραμ­μα, τοῦ ὁ­ποί­ου τήν ἐ­πι­μέ­λει­α εἶ­χε ὁ κ. Ἀν­τώ­νι­ος Μαυ­ρά­κης, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Αὐ­το­τε­λοῦς Γρα­φεί­ου Πο­λι­τι­σμοῦ καί Μου­σι­κῆς Παι­δεί­ας τοῦ Δή­μου Ρε­θύ­μνης. Μα­ζί μέ τόν κ. Μαυ­ρά­κη συμ­με­τεῖ­χαν οἱ μου­σι­κοί κ. Ἀν­τι­γό­νη Ἀ­ραμ­πατ­ζό­γλου, κ. Ἀν­τώ­νι­ος Ντα­κά­κης, κ. Ἀ­λέ­ξαν­δρος Σκέμ­πι, κ. Παν­τε­λής Συ­κά­κης καί κ. Ἀν­τώ­νι­ος Ζα­χα­ρά­κης.

   Κα­τα­κλεί­ον­τας τήν ἐκ­δή­λω­ση ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά ὅ­σους συ­νε­τέ­λε­σαν στή δη­μι­ουρ­γί­α τῆς Πι­να­κο­θή­κης κα­θώς καί ὅ­σους προ­σῆλ­θαν γι­ά νά τι­μή­σουν μέ τήν πα­ρου­σί­α τους τά Ἐγ­καί­νι­ά της. Ὡς ἔκ­φρα­ση εὐ­α­ρέ­σκει­ας τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας στούς πρω­τερ­γά­τες αὐ­τοῦ τοῦ ἐγ­χει­ρή­μα­τος, ἐ­πέ­δω­σε ἐ­παί­νους στόν κ. Γε­ώρ­γι­ο Μα­ρι­νά­κη, στήν κ. Μα­ρί­α Μα­ραγ­κοῦ, στήν κ. Εἰ­ρή­νη Ἰ­ω­αν­νί­δου-Soetaert, καί στούς κ. Λε­ω­νί­δα Κα­ού­νη καί κ. Ἰ­ω­άν­νη Μα­ρά­βα. Ἐ­πί­σης ἐ­πέ­δω­σε ἔ­παι­νο στόν κ. Ἀν­τώ­νι­ο Μαυ­ρά­κη γι­ά τήν συμ­με­το­χή τοῦ ὑ­π’ αὐ­τόν μου­σι­κοῦ σχή­μα­τος στήν ἐκ­δή­λω­ση.

   Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας τό­νι­σε ὅ­τι στό­χος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου καί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου εἶ­ναι ὁ συ­νε­χής ἐμ­πλου­τι­σμός τῆς Πι­να­κο­θή­κης μέ ἔρ­γα καλ­λι­τε­χνῶν, ἐμ­πνευ­σμέ­νων ἀ­πό τό Ἀρ­κά­δι καί τήν δι­α­δρο­μή του μέ­σα στήν Ἱ­στο­ρί­α, κα­θώς καί ἡ ἀ­να­ζή­τη­ση καί ἐ­πι­στρο­φή στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή κει­μη­λί­ων καί ἔρ­γων τέ­χνης πού δέν βρί­σκον­ται πλέ­ον σέ αὐ­τήν.

   Τέ­λος, καί πρίν τήν κο­πή τῆς κορ­δέ­λας τῶν Ἐγ­και­νί­ων καί τήν εἴ­σο­δο τῶν πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νων στούς χώ­ρους τῆς Πι­να­κο­θή­κης, ἀ­να­γνώ­σθη­κε τό πρός τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Σε­πτό Πα­τρι­αρ­χι­κό Εὐ­λο­γη­τι­κό Γράμ­μα τῆς Αὐ­τοῦ Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τό ὁ­ποῖ­ο καί πα­ρα­τί­θε­ται:

 

   Ἱ­ε­ρώ­τα­τε Μη­τρο­πο­λῖ­τα Ρε­θύ­μνης καὶ Αὐ­λο­πο­τά­μου, ὑ­πέρ­τι­με καὶ ἔ­ξαρ­χε Ἄ­νω Κρή­της καὶ Πε­λά­γους Κρη­τι­κοῦ, ἐν Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι λί­αν ἀ­γα­πη­τὲ ἀ­δελ­φὲ καὶ συλ­λει­τουρ­γὲ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ρι­ε Εὐ­γέ­νι­ε, χά­ρις, ἔ­λε­ος καὶ εἰ­ρή­νη πα­ρὰ Θε­οῦ Παν­το­κρά­το­ρος εἴ­η­σαν τῇ ὑ­με­τέ­ρᾳ Ἱ­ε­ρό­τη­τι.

   Ἡ Ἱ­ε­ρὰ Πα­τρι­αρ­χι­κὴ καὶ Σταυ­ρο­πη­γι­α­κὴ Μο­νὴ Ἀρ­κα­δί­ου κα­τέ­χει ἰ­δι­αι­τέ­ραν θέ­σιν εἰς τὴν καρ­δί­αν τῆς Μη­τρὸς Ἐκ­κλη­σί­ας. Πέ­ραν τῆς ἐν γέ­νει ἱ­στο­ρι­κῆς καὶ πνευ­μα­τι­κῆς ση­μα­σί­ας αὐ­τῆς, τὸ πε­ρί­φη­μον ὁ­λο­καύ­τω­μα τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου ἀ­πο­τε­λεῖ κο­ρυ­φαί­αν πρᾶ­ξιν ἡ­ρω­ϊ­σμοῦ καὶ θυ­σί­ας, καὶ σύμ­βο­λον τῆς ἀ­γά­πης δι­ὰ τὴν ἐ­λευ­θε­ρί­αν, ἥ­τις νι­κᾷ καὶ αὐ­τὸν τοῦ­τον τὸν θά­να­τον. Οὕ­τω καὶ ἕ­κα­στον γε­γο­νός, τὸ ὁ­ποῖ­ον εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­νον πρὸς τὴν ἱ­στο­ρί­αν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς, τυγ­χά­νει δι­ὰ τὴν ἡ­με­τέ­ραν Με­τρι­ό­τη­τα ἀ­φορ­μὴ ἰ­δι­αι­τέ­ρας χα­ρᾶς.

   Δι­ὰ τοι­ού­των οὖν αἰ­σθη­μά­των ἐ­δέ­χθη­μεν λί­αν εὐ­με­νῶς, ἅ­γι­ε ἀ­δελ­φέ, τὴν εἴ­δη­σιν πε­ρὶ τῶν Ἐγ­και­νί­ων τῆς Πι­να­κο­θή­κης τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, γνω­ρί­ζον­τες κα­λῶς ὅ­τι τὰ ἐν αὐ­τῇ ἐ­κτι­θέ­με­να ἔρ­γα τῶν ἀ­ρι­στο­χεί­ρων ζω­γρά­φων, οἵ­τι­νες ἐ­νε­πνεύ­σθη­σαν ἄλ­λο­τε ὑ­πὸ τοῦ κάλ­λους αὐ­τῆς καὶ ἄλ­λο­τε ὑ­πὸ τοῦ συγ­κλο­νι­στι­κοῦ καὶ τρα­γι­κοῦ γε­γο­νό­τος τοῦ ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος αὐ­τῆς, ὁ­μι­λοῦν, δι­ὰ τοῦ χρω­στῆ­ρος, εἰς τὴν καρ­δί­αν τῶν ὁ­ρών­των ταῦ­τα καὶ δι­η­γοῦν­ται ἡ­μέ­ρας εἰ­ρή­νης καὶ πο­λέ­μου, ἡ­συ­χί­ας καὶ ἀ­γω­νί­ας, δό­ξης καὶ ἀ­τι­μί­ας, προ­ό­δου καὶ κα­τα­στρο­φῆς, πα­ρα­πεμ­πού­σας εἰς τὴν καθ᾿ ὅ­λου πο­ρεί­αν τῆς Με­γα­λο­νή­σου Κρή­της καὶ τοῦ Γέ­νους ἡ­μῶν εἰς τὸ ἱ­στο­ρι­κὸν γί­γνε­σθαι, ἀ­κο­λου­θούν­των τὴν ὁ­δὸν ἐ­κεί­νην, ἥ­τις δι­ὰ τοῦ σταυ­ροῦ ἄ­γει εἰς τὴν δό­ξαν τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καὶ εἰς τὴν ἀ­λη­θι­νὴν ἐ­λευ­θε­ρί­αν. Δι­ό­τι δὲν πρέ­πει νά λη­σμο­νῶ­μεν ὅ­τι ἡ μο­να­δι­κὴ ἀ­λη­θι­νὴ ἐ­λευ­θε­ρί­α εἶ­ναι ἡ πα­ρα­μο­νὴ ἐν τῷ Θε­ῷ· τὸ δὲ δί­δαγ­μα τοῦ­το πα­ρέ­δω­κεν εἰς τὸν λα­ὸν καὶ εἰς ὁ­λό­κλη­ρον τὸν κό­σμον ἡ Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἀρ­κα­δί­ου.

   Ὅ­θεν, ἡ ἐ­κτι­θε­μέ­νη καλ­λι­τε­χνι­κὴ πα­ρα­γω­γὴ τοῦ ζω­γρα­φι­κοῦ τα­λάν­του πλεί­στων καλ­λι­τε­χνῶν, πα­λαι­ο­τέ­ρων καὶ νε­ω­τέ­ρων, θὰ ἀ­πο­τε­λέ­σῃ δι­ὰ τοὺς ἐ­πι­σκε­πτο­μέ­νους τὴν Ἱ­ε­ρὰν ταύ­την Μο­νὴν ὄ­χι μό­νον «τέρ­ψιν ὀ­φθαλ­μῶν» ἀλ­λὰ καὶ ἀ­φορ­μὴν ἐμ­βα­πτι­σμοῦ εἰς τὴν πνευ­μα­τι­κὴν πα­ρά­δο­σιν τοῦ ἐν­δό­ξου ἱ­στο­ρι­κοῦ βί­ου τῆς Μο­νῆς καὶ κατ᾿ ἐ­πέ­κτα­σιν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ὑ­μῶν Ἐ­παρ­χί­ας, ἀ­εί­πο­τε ἀρ­δευ­ο­μέ­νων ὑ­πὸ τοῦ Ὀρ­θο­δό­ξου πνεύ­μα­τος τῆς Μη­τρὸς πάν­των ἡ­μῶν Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας.

   Δι­ὸ καὶ με­τὰ θερ­μῶν συγ­χα­ρη­τη­ρί­ων εὐ­χῶν, συγ­κι­νού­με­νοι ἐκ τῆς με­ρί­μνης τῆς τε ὑ­με­τέ­ρας προ­σφι­λοῦς Ἱ­ε­ρό­τη­τος καὶ τῆς ἀ­δελ­φό­τη­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς δι­ὰ τὴν συγ­κέν­τρω­σιν τοῦ ἀ­φο­ρῶν­τος εἰς αὐ­τὴν εἰ­κα­στι­κοῦ πλού­του, ἀ­πο­νέ­μο­μεν πᾶ­σι τοῖς συν­τε­λε­σταῖς τῆς ὁ­λο­κλη­ρώ­σε­ως τοῦ ση­μαν­τι­κοῦ αὐ­τοῦ ἔρ­γου, κλη­ρι­κοῖς τε καὶ λα­ϊ­κοῖς, δω­ρη­ταῖς τε καὶ ἀ­φι­ε­ρω­ταῖς, καλ­λι­τέ­χναις καὶ μή, τὴν Πα­τρι­αρ­χι­κὴν εὐ­λο­γί­αν τῆς ἡ­με­τέ­ρας Με­τρι­ό­τη­τος.

   Ἡ δὲ χά­ρις καὶ τὸ ἔ­λε­ος τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ταῖς πρε­σβεί­αις τῶν ἀπ᾿ αἰ­ῶ­νος δι­ὰ τῆς ἀ­σκή­σε­ως ἡ­γι­α­σμέ­νων πα­τέ­ρων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καὶ Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, εἴ­η­σαν με­τὰ τῆς ὑ­με­τέ­ρας Ἱ­ε­ρό­τη­τος, τῶν ἐν αὐ­τῇ ἐγ­κα­τα­βι­ούν­των πα­τέ­ρων καὶ πάν­των τῶν εὐ­λα­βῶν προ­σκυ­νη­τῶν αὐ­τῆς.

,βιζ΄ Ἰουλίου α΄

ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

 

   Ὁ Ἐγ­και­νι­σμός τῆς Πι­να­κο­θή­κης τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου ἀ­πο­τε­λεῖ ἀ­φορ­μή πνευ­μα­τι­κῆς χα­ρᾶς γι­ά τό πλή­ρω­μα τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας καί τόν Ἐ­πί­σκο­πό μας. Ἀ­πο­δί­δον­τας ἕ­να ἀ­κό­μη χῶ­ρο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου στούς πο­λυ­ά­ριθ­μους ἀ­πό ὅ­λο τόν κό­σμο προ­σκυ­νη­τές καί ἐ­πι­σκέ­πτες της, ἐ­πι­τε­λεῖ­ται ἕ­να ἱ­ε­ρό χρέ­ος ἀ­πέ­ναν­τι στήν πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μι­ά τῆς Μο­νῆς, ἡ ὁ­ποί­α καί μέ τόν τρό­πο αὐ­τό θά ἐ­ξα­κτι­νώ­νει τό μή­νυ­μα τῆς πνευ­μα­τι­κῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας στόν κό­σμο.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες