Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018


   Στήν κα­τά­με­στη αἴ­θου­σα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ», στήν πα­λι­ά πό­λη τοῦ Ρε­θύ­μνου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τήν Τε­τάρ­τη 30ή Μα­ΐ­ου 2018 ἀ­πό τή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἡ Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως μέ τί­τλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ».

 

   Ἡ Χο­ρω­δί­α τῆς Σχο­λῆς, ὑ­πό τήν δι­εύ­θυν­ση τοῦ μου­σι­κολ. κ. Εὐ­αγ­γέ­λου Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη, Πρω­το­ψάλ­του τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Δι­ευ­θυν­τοῦ τῆς Σχο­λῆς, ἀ­πέ­δω­σε, στό πρῶ­το μέ­ρος τῆς συ­ναυ­λί­ας, Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς Ὕ­μνους καί, στό δεύ­τε­ρο μέ­ρος, μέ τή συ­νο­δεί­α μου­σι­κῶν ὀρ­γά­νων, Ἄ­σμα­τα καί Θρή­νους τῆς Ἁ­λώ­σε­ως.

   Τήν Ἐκ­δή­λω­ση πα­ρου­σί­α­σε ὁ κ. Γε­ώρ­γι­ος Ση­φά­κης, Θε­ο­λό­γος καί Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου. Σέ αὐ­τήν πα­ρέ­στη­σαν ἐκ­πρό­σω­ποι ἀρ­χῶν καί φο­ρέ­ων τοῦ Ρε­θύ­μνου, ἐ­νῶ ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, στήν κα­τα­λη­κτή­ρι­α προ­σφώ­νη­σή του, εὐ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά τόν κ. Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη καί τούς τα­λαν­τού­χους συ­νερ­γά­τες του κα­θώς καί τούς πολ­λούς ἀν­θρώ­πους τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πού πα­ρα­βρέ­θη­καν.

   Τά μέ­λη τῆς Χο­ρω­δί­ας πού συμ­με­τεῖ­χαν εἶ­ναι οἱ ἐ­ξῆς: Πρω­το­γε­ρά­κης Ἐμ­μα­νου­ήλ, Φραν­τζε­σκά­κης Γε­ώρ­γι­ος, Μυ­λω­νά­κης Νι­κό­λα­ος, Λε­μο­νά­κης Ἀν­τώ­νι­ος, Κα­λο­γε­ρά­κης Γε­ώρ­γι­ος, Συ­με­ω­νί­δης Κων­σταν­τῖ­νος, Κα­τι­κᾶς Ἀν­τώ­νι­ος, Φραγ­κι­α­δά­κης Παν­τε­λε­ή­μων, Πρωτ. Πα­πα­δο­πε­τρά­κης Εὐ­άγ­γε­λος, Πα­πα­δο­πε­τρά­κης Γρη­γό­ρι­ος, Ἀ­λε­ξί­ου Νι­κό­λα­ος, Σα­κελ­λα­ρί­δης Ἀν­δρό­νι­κος, Γα­βα­λᾶς Νι­κό­λα­ος, Κα­ρα­γι­ώρ­γης Κων­σταν­τῖ­νος, Κα­ρα­γι­ώρ­γης Στυ­λι­α­νός, Σκε­πα­σι­α­νός Ἀν­τώ­νι­ος, Γα­σπα­ρά­κης Λάμ­προς, Κτι­στά­κης Ἀν­τώ­νι­ος, Τρουλ­λι­νός Ἀ­θα­νά­σι­ος, Ντα­λα­πέ­ρας Σω­τή­ρι­ος, Κα­τι­κᾶς Γε­ώρ­γι­ος, Δα­σκα­λά­κη Δέ­σποι­να, Κου­ϊ­δή Ἡ­ρα­κλεί­α.

   Οἱ μου­σι­κοί πού συ­νό­δευ­σαν τή Χο­ρω­δί­α στό δεύ­τε­ρο μέ­ρος εἶ­ναι οἱ ἑ­ξῆς: Χα­ρά­λαμ­πος Μαρ­κά­κης (λύ­ρα), Ἐμ­μα­νου­ήλ Χα­μο­γι­ωρ­γά­κης (λα­οῦ­το), Ἐμ­μα­νου­ήλ Πί­τε­ρης (κλα­ρί­νο), Μα­ρί­α Δα­σκα­λά­κη (βι­ο­λί), Στυ­λι­α­νός Μου­λα­κά­κης (κρου­στά).

   Ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἱ­δρύ­θη­κε τό ἔ­τος 1998 καί ἡ φοί­τη­ση σέ αὐ­τήν εἶ­ναι ἐν­τε­λῶς δω­ρε­άν. Ἡ Σχο­λή εἶ­ναι ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νη ἀ­πό τό Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Πο­λι­τι­σμοῦ. Δι­ευ­θυν­τής καί ὑ­πεύ­θυ­νος γι­ά τή λει­τουρ­γί­α τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι ὁ κ. Εὐ­άγ­γε­λος Κα­πα­ϊ­δο­νά­κης, Κα­θη­γη­τής Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς καί Πρω­το­ψάλ­της τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες