Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΤΟ 40ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΣΑΝΙΟΥ

Σάββατο 16 Ἰουνίου 2018


   Τό Σάβ­βα­το 16η Ἰ­ου­νί­ου 2018, στό Κα­θο­λι­κό τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ἀρ­σα­νί­ου, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος χο­ρο­στά­τη­σε κα­τά τή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α πού τε­λέ­σθη­κε προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Ἡ­γου­μέ­νου Παν. Ἀρ­χιμ. Εὐ­φραίμ Μα­νου­σά­κη, στό τέ­λος τῆς ὁ­ποί­ας τέ­λε­σε τό Τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρο Ἱ­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο ὑ­πέρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῆς ψυ­χῆς τοῦ ἀ­οι­δί­μου Προ­η­γου­μέ­νου τῆς Μο­νῆς, Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Θε­ο­φί­λου Μαν­δε­λε­νά­κη.

 

   Στό Ἱ­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο πα­ρέ­στη­σαν οἱ συγ­γε­νεῖς τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Γέ­ρον­τος καί πι­στοί πού προ­σῆλ­θαν γι­ά νά συμ­προ­σευ­χη­θοῦν γι­ά τήν μα­κα­ρί­α ψυ­χή του.

   Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας ὁ­μί­λη­σε μέ λό­γους θερ­μούς γι­ά τόν ἀ­οί­δι­μο Προ­η­γού­με­νο π. Θε­ό­φι­λο, γι­ά τήν προ­σφο­ρά τῆς ἀ­γά­πης του στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή καί στήν Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α. Εὐ­χα­ρί­στη­σε ὅ­λους, καί ἰ­δι­αι­τέ­ρως τούς κα­τά σάρ­κα οἰ­κεί­ους του, οἱ ὁ­ποῖ­οι τοῦ συμ­πα­ρα­στά­θη­καν κα­τά τά τε­λευ­ταῖ­α ἔ­τη τῆς ἐ­πί­γει­ας ζω­ῆς του καί μέ πολ­λή ἀ­γά­πη πρός ἐ­κεῖ­νον φρόν­τι­σαν ὥ­στε αὐ­τά νά εἶ­ναι «χρι­στι­α­νά, ἀ­νώ­δυ­να, ἀ­νε­παί­σχυν­τα καί εἰ­ρη­νι­κά», σύμ­φω­να μέ τήν προ­σευ­χή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες