Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

6 Ἰανουαρίου 2018

   Τό Σάβ­βα­το 6η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2018, ἀ­νή­με­ρα τῆς Με­γά­λης Δε­σπο­τι­κῆς Ἑ­ορ­τῆς τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος χο­ρο­στά­τη­σε στόν Ὄρ­θρο τῆς Ἑ­ορ­τῆς καί ἱ­ε­ρούρ­γη­σε κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Πρίν ἀ­πό τήν ἀ­πό­λυ­ση τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, σύμ­φω­να μέ τό Τυ­πι­κό τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας τέ­λε­σε τήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Με­γά­λου Ἁ­για­σμοῦ.

 

   Με­τά τό πέ­ρας τῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό, λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή, μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιο καί μέ τή συμ­με­το­χή τῶν το­πι­κῶν Ἀρ­χῶν, τι­μη­τι­κοῦ ἀ­γή­μα­τος τοῦ 547 Α/Μ Τάγ­μα­τος Πε­ζι­κοῦ καί τῆς Δη­μο­τι­κῆς Φι­λαρ­μο­νι­κῆς, κα­τευ­θύν­θη­κε πρός τό Ἑ­νε­τι­κό Λι­μά­νι τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, ὅ­που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ τε­λε­τή τῆς κα­τα­δύ­σε­ως τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ καί ὁ Ἁ­για­σμός τῶν ὑ­δά­των.

   Πολ­λοί νέ­οι καί νέ­ες βού­τη­ξαν στά πα­γω­μέ­να νε­ρά γιά νά ἀ­να­σύ­ρουν τόν Τί­μιο Σταυ­ρό. Στόν νε­α­ρό φοι­τη­τή ἀ­πό τό Ἡ­ρά­κλει­ο κ. Εὐ­θύ­μιο Παν­του­βά­κη, ὁ ὁ­ποῖ­ος Τόν ἀ­νέ­συ­ρε πρῶ­τος, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας ἀ­πέ­νει­με χρυ­σό Σταυ­ρό, τόν ὁ­ποῖ­ο ἐ­φέ­τος προ­σέ­φε­ρε ὁ Ἱ­ε­ρα­τι­κός Σύν­δε­σμος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

 

   Μετά τήν Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, ὁ Ἐπίσκοπός μας καί οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου μετέβησαν στό Λιμεναρχεῖο Ρεθύμνης γιά τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

 

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες