Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ

ΤΟΝ ΕΚ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

   Τό Ἐγ­κόλ­πιο Ἡ­με­ρο­λό­γιο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου γιά τό ἔ­τος 2018 εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στόν Ὅ­σιο Ἰ­γνά­τιο τόν Σι­να­ΐ­τη, τόν ἐκ Ρε­θύ­μνης. Στό προ­λο­γι­κό του ση­μεί­ω­μα ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἀ­να­φέ­ρει τά ἑ­ξῆς:

 

   

   Ἀ­γα­πη­τά μου παι­διά, μέ­λη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων,

 

   Βρι­σκό­μα­στε, γιά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά στή ζω­ή μας, ἀλ­λά καί στή ζω­ή τοῦ κό­σμου καί τήν ἱ­στο­ρί­α του, στήν ἀρ­χή ἑ­νός νέ­ου ἔ­τους πού μᾶς χα­ρί­ζει ἡ Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ, γιά νά ἐρ­γα­σθοῦ­με καί νά ἐ­ξα­γι­ά­σο­με τόν χρό­νο του, κι­νού­με­νοι πάν­το­τε μέ­σα στήν ἐ­σχα­το­λο­γι­κή προ­ο­πτι­κή τῆς Δη­μι­ουρ­γί­ας.

   Κά­θε τέ­τοι­α εὐ­λο­γη­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή γί­νε­ται ἀ­φορ­μή προ­σω­πι­κῆς ἀλ­λά καί συλ­λο­γι­κῆς ἀ­να­σκό­πη­σης ὅ­σων ἔ­γι­ναν κα­τά τό πα­ρελ­θόν, θε­ά­ρε­στων καί ψυ­χω­φε­λῶν ἀλ­λά καί δυ­σά­ρε­στων καί ἀ­να­σταλ­τι­κῶν γιά τήν πνευ­μα­τι­κή μας πρό­ο­δο, μέ σκο­πό τήν ἐ­παύ­ξη­ση τῶν πρώ­των καί τήν μεί­ω­ση, ἕ­ως καί τήν πλή­ρη ἀ­πά­λει­ψη, τῶν δεύ­τε­ρων. Αὐ­τό εὐ­χό­μα­στε νά γί­νει ἱ­ε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα γιά ὅ­λους, ὅ­σοι βα­δί­ζο­με στα ἴ­χνη Ἐ­κεί­νου πού μᾶς ἔ­κα­νε συμ­μέ­το­χους τῆς δό­ξας Του. Καί αὐ­τό Τόν πα­ρα­κα­λοῦ­με δια­ρκῶς, «ἐ­ξα­γο­ρα­ζό­με­νοι τὸν και­ρόν» (Ἐ­φεσ. ε΄ 16) μέ­σα στό Σῶ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, μέ τίς πτώ­σεις καί τίς ἀ­να­στά­σεις μας, μέ τήν ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τα καί τήν εἰ­λι­κρι­νῆ με­τά­νοι­ά μας, μέ τίς ἀ­δυ­να­μί­ες, τά ἀ­το­πή­μα­τα, τά λά­θη καί τά πά­θη μας, ἀλ­λά καί μέ τήν οὐ­σι­α­στι­κή ἐ­πι­στρο­φή μας στήν δια­ρκῶς ἀ­νοι­κτή ἀγ­κα­λιά Ἐ­κεί­νου πού μᾶς προ­έ­τρε­ψε «Δεῦ­τε πρός με πάν­τες οἱ κο­πι­ῶν­τες καὶ πε­φορ­τι­σμέ­νοι», δι­α­βε­βαι­ώ­νον­τάς μας «κἀ­γὼ ἀ­να­πα­ύ­σω ὑ­μᾶς» (Ματθ. ι­ε΄ 28).

   Ἐν­θυ­μοῦ­μαι καί σᾶς κα­τα­θέ­τω αὐ­τό πού εἶ­πε ὁ Πα­τέ­ρας καί Πα­τριά­ρχης μας μιά Πρω­το­χρο­νιά στήν ἕ­δρα τῆς Μη­τέ­ρας μας Ἐκ­κλη­σί­ας: «Εἶ­ναι ἡ ἀρ­χὴ τοῦ ἔ­τους δι᾿ ἡ­μᾶς τοὺς χρι­στια­νοὺς μί­α ἀ­φορ­μὴ καὶ μί­α θεί­α δω­ρε­ὰ διὰ νά ἐ­πα­να­προσ­δι­ο­ρί­σω­μεν τὴν σχέ­σιν μας μὲ τὸν χρό­νον καὶ μὲ τὸν ἄν­θρω­πον καὶ νὰ ἀ­πε­λευ­θε­ρω­θῶ­μεν ἀ­πὸ τὰ δε­σμὰ του∙ νὰ συ­νει­δη­το­ποι­ή­σω­μεν τὶ ἐ­πρά­ξα­μεν, τὰς δι­και­ο­σύ­νας καὶ τὰς ἀ­δι­κί­ας μας ἐ­πὶ τῆς γῆς».

   Αὐ­τόν τόν ἐ­πα­να­προσ­δι­ο­ρι­σμό, λοι­πόν, εὔ­χο­μαι πα­τρι­κά σέ ὅ­λους νά κά­νο­με πρά­ξη, γιά νά εἰ­ρη­νεύ­σο­με μέ τόν ἑ­αυ­τό μας καί γιά νά εἰ­ρη­νεύ­σει ὁ κό­σμος τε­λι­κά. Γιά νά μά­θο­με νά ἀ­γα­ποῦ­με ἀ­λη­θι­νά καί γιά νά ξα­να­βρεῖ ἡ ἀν­θρω­πό­τη­τα τήν ἀν­θρω­πιά της, ἀ­φοῦ δια­ρκῶς εἰ­κό­νες δι­α­φο­ρε­τι­κές, πού ἔρ­χον­ται ἀ­πό τούς ἐγ­γύς καί τούς μα­κράν, ἀ­κο­ές πο­λέ­μων, εἰ­κό­νες προ­σφύ­γων καί με­τα­να­στῶν, ἐκ­πα­τρι­σμέ­νων καί ἀ­νέ­στι­ων, θυ­μά­των ἐκ­με­ταλ­λεύ­σε­ως ψευ­δα­δέλ­φων, φα­νε­ρώ­νουν τό ἀ­κρι­βῶς ἀν­τί­θε­το. Καί ζη­τοῦν τήν ἐ­γρή­γορ­ση καί τήν ἀν­τί­στα­σή μας. Γιά νά μή χα­θεῖ ἡ πί­στη καί νά μή σβή­σει ἡ ἐλ­πί­δα.

   Με­τά ἀ­πό αὐ­τήν τήν ἀλ­λι­ώ­τι­κη εὐ­χή, πού ἔρ­χε­ται νά δι­α­φο­ρο­ποι­η­θεῖ ἐ­λα­φρά ἀ­πό ὅ­σα στε­ρε­ό­τυ­πα τό εὐ­χε­τι­κό ἄγ­χος τῶν ἡ­με­ρῶν τῆς ἀ­παρ­χῆς κά­θε νέ­ου ἔ­τους μᾶς ὠ­θεῖ νά εὐ­χό­μα­στε συ­νή­θως, ἐ­πι­θυ­μοῦ­με, προ­λο­γί­ζον­τας τό Ἡ­με­ρο­λό­γιο τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας πού κρα­τᾶ­τε στά χέ­ρια σας, νά σᾶς γνω­ρί­σο­με γιά τήν ἀ­φι­έ­ρω­σή του τά ἑ­ξῆς.

   Ὅ­πως πράτ­το­με τά τε­λευ­ταῖ­α ἔ­τη, ἔ­τσι καί ἐ­φέ­τος, ὄ­γδο­ο ἔ­τος τῆς τα­πει­νῆς μας δι­α­κο­νί­ας στήν Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α, ἀ­φι­ε­ρώ­νο­με τό Ἡ­με­ρο­λό­γιό μας σέ ἕ­ναν Ὅ­σιο πού γεν­νή­θη­κε στόν εὐ­λο­γη­μέ­νο τό­πο μας τό δεύ­τε­ρο μι­σό τοῦ 16ου αἰ­ώ­να, προ­ερ­χό­ταν «ἐκ Ῥυ­θύ­μνης», καί ἀ­πο­τε­λεῖ πρε­σβευ­τή μας πλέ­ον στόν οὐ­ρα­νό, με­τά τήν τε­λεί­ω­ση τῆς ὁ­σια­κῆς του ζω­ῆς στό Θε­ο­βά­δι­στο Ὄ­ρος Σι­νᾶ τό ἔ­τος 1632. Ἄς ἔ­χο­με ὅ­λοι μας τίς πρε­σβεῖ­ες καί τίς εὐ­χές τοῦ Ὁ­σί­ου Ἰ­γνα­τί­ου τοῦ Σι­να­ΐ­του, τοῦ ἐκ Ρε­θύ­μνης, συν­τρο­φιά μας στόν ἀ­γώ­να πού κά­νο­με κα­θη­με­ρι­νά γιά νά γί­νε­ται τό Θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ στή ζω­ή μας καί γιά νά ζοῦ­με μέ γνώ­μο­να τό «πῶς ἀ­ρέ­σει τῷ Κυ­ρί­ῳ» (Κορ. Α΄ ζ΄ 32), καί μό­νον.

   Τά σχε­τι­κά μέ τόν Ὅ­σιο ὀ­φεί­λον­ται καί πά­λι στόν Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­το κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Δουν­δου­λά­κη, Κα­θη­γη­τή τῆς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς Ἀ­νω­τά­της Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Κρή­της καί πο­λύ­τι­μο στέ­λε­χος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τόν ὁ­ποῖ­ο ἀ­πό καρ­διᾶς εὐ­χα­ρι­στοῦ­με γιά τό σπου­δαῖ­ο ἁ­γι­ο­λο­γι­κό του κεί­με­νο, προ­πάν­των ὅ­μως γιά τήν προ­θυ­μί­α τῆς ψυ­χῆς του νά συ­νει­σφέ­ρει στήν προ­σπά­θεια τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας νά γνω­ρί­σει στό πλή­ρω­μά της τούς Ἁ­γί­ους της.

   Σᾶς εὔ­χο­μαι χρό­νια πολ­λά καί τρι­σευ­λο­γη­μέ­να, γε­μά­τα θεῖ­α δω­ρή­μα­τα, γε­μά­τα ἀ­γά­πη, πί­στη καί ἐλ­πί­δα στόν ἄρ­χον­τα τοῦ χρό­νου καί τῆς ζω­ῆς μας, τόν Κύ­ριό μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, πού δι­α­σχί­ζει τήν Ἱ­στο­ρί­α, καί στόν Ὁ­ποῖ­ο ἀ­νή­κει ἡ δό­ξα, ἡ τι­μή, ἡ προ­σκύ­νη­ση καί ἡ εὐ­χα­ρι­στί­α μας γιά ὅ­λες τίς φα­νε­ρές καί ἀ­φα­νεῖς πρός ἐ­μᾶς εὐ­ερ­γε­σί­ες Του δι­α­χρο­νι­κά.

   Σᾶς ἀ­σπά­ζο­μαι μέ βα­θειά τι­μή, χα­ρά, συγ­κί­νη­ση καί πολ­λή πα­τρι­κή ἀ­γά­πη.

 

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πος καί Πα­τέ­ρας σας

 

† Ὁ Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Εὐ­γέ­νιος

 

 

Ση­μεί­ω­ση: Μπο­ρεῖ­τε νά δεῖ­τε τό Ἡ­με­ρο­λό­γιο στόν σύν­δε­σμο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες