Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δεῖτε ὅλες τίς ἀναρτήσεις σχετικά μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

 

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ,

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα τελέσει τα Ιερά Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού, ο οποίος βρίσκεται στην οικία των ιατρών Εμμανουήλ και Άννας Ραπτάκη, στο Άδελε, έναντι της φάρμας «AGRECO».

 

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Τήν Πέμπτη 22α Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α΄» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ.

 

 

«ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ-ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Μια εκδήλωση τιμής και μνήμης

από την Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων

αφιερωμένη στην Επέτειο

των 150 ετών της Αρκαδικής Εθελοθυσίας

Ιερά Μονή Αρκαδίου - Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Η Παγ­κρή­τια Έ­νω­ση Πο­λι­τι­στι­κών Συλ­λό­γων σας προ­σκα­λεί να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκ­δή­λω­ση: «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ – ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » που δι­ορ­γα­νώ­νει υ­πό την αι­γί­δα της Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής των εκ­δη­λώ­σε­ων της Ε­πε­τεί­ου των 150 χρό­νων α­πό το Ο­λο­καύ­τω­μα της Ι­ε­ράς Μο­νής Αρ­κα­δί­ου (1866-2016).

   Η εκ­δή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Αρ­κά­δι την Κυ­ρια­κή 9 Ο­κτω­βρί­ου 2016 και ώ­ρα 10:00 π.μ.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΑΒΒΑΚΗΣ

 

Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

 

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙKHΔΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ κυροῦ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας Λασιθίου

Κυριακή, 18η Σεπτεμβρίου 2016

   Τό Ἰ­ώ­βει­ον «ὡς τῷ Κυ­ρί­ῳ ἔ­δο­ξεν, οὕ­τω καὶ ἐ­γέ­νε­το· εἴ­η τὸ ὄ­νο­μα Κυ­ρί­ου εὐ­λο­γη­μέ­νον» (Ἰ­ώβ α΄, 21) δύ­να­ται νά ἐ­πα­να­λη­φθῇ κα­τά τήν πα­ροῦ­σαν θλι­βε­ράν κατ᾿ ἄν­θρω­πον ὥ­ραν τοῦ  ἀ­πο­χω­ρι­σμοῦ ἀ­πό τόν μα­κα­ρι­στόν πλέ­ον Μη­τρο­πο­λί­την Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας Εὐ­γέ­νι­ον, ἡ αἰφ­νί­δι­ος ἐκ­δη­μί­α τοῦ ὁ­ποί­ου πρός τόν Μέ­γαν Ἀρ­χι­ε­ρέ­αν Χρι­στόν ἐ­πλή­ρω­σε τούς καρ­δι­α­κούς χώ­ρους ἡ­μῶν τῶν πε­ρι­λει­πο­μέ­νων, δι­ά μί­αν εἰ­σέ­τι φο­ράν ἐν­τός δι­α­στή­μα­τος ἑ­νός ἔ­τους, χαρ­μο­λύ­πης. Λύ­πης μέν δι­ά τό κε­νόν πού αἰ­σθα­νό­με­θα ἀ­πό τόν ἔ­στω καί πρός και­ρόν ἀ­πο­χω­ρι­σμόν, χα­ρᾶς δέ δι­ό­τι ἀ­κρα­δάν­τως πι­στεύ­ο­μεν ὅ­τι δι­ά τούς ἀν­θρώ­πους τοῦ Θε­οῦ «οὐκ ἔ­στιν... θά­να­τος, ἐκ­δη­μο­ύν­των ἀ­πὸ τοῦ σώ­μα­τος, καὶ πρὸς... τὸν Θε­ὸν ἐν­δη­μο­ύν­των, ἀλ­λὰ με­τά­στα­σις ἀ­πὸ τῶν λυ­πη­ρο­τέ­ρων ἐ­πὶ τὰ χρη­στό­τε­ρα καὶ θυ­μη­δέ­στε­ρα, καὶ ἀ­νά­παυ­σις καὶ χα­ρά» (Γ΄ Εὐ­χή Ἑ­σπε­ρι­νοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ κυροῦ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

 

ΕΞΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ
Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΚΑΔΙ»

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΩΝ 150 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

Με την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου η Θεατρική Ομάδα της Μητροπόλεως παρουσιάζει για πρώτη φορά επί σκηνής το νέο θεατρικό έργο του κ. Γεωργίου Καλογεράκη με τίτλο «Αρκάδι», την Κυριακή 18η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 μ.μ., στο θέατρο «Ερωφίλη» της Φορτέτζας. Η εκδήλωση αυτή, όπως και πολλές άλλες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, είναι αφιερωμένη στην Επέτειο των 150 ετών από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και τελεί υπό την αιγίδα της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκδηλώσεων. Ἡ εἴσοδος γιά τό κοινό εἶναι ἐλεύθερη.

 

 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ

Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

 

Κείμενο-φωτογραφίες: Βάλια Πετράκη.

 

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε και εφέτος η Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Συμβόλου Μαρτυρίου και Θυσίας, αλλά παράλληλα και της σωτηρίας κάθε Χριστιανού. Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στις 14 του Σεπτέμβρη, είναι η πρώτη μεγάλη Δεσποτική Εορτή του Εκκλησιαστικού Έτους και μία από τις μεγαλύτερες της Χριστιανοσύνης.

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»

ΓΙΑ ΤΑ 150 ΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

 

Κείμενο: Κωστής Ηλ. Παπαδάκης

www.ret-anadromes.blogspot.com

 

   Με μιαν εξαιρετική συναυλία κι ένα θαυμάσιο θεατρικό δρώμενο, που δόθηκαν από τον ιστορικό «Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής “Tο Αρκάδι”» και υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016, στον αύλειο χώρο της Ι. Μ. Αρκαδίου, εμπλουτίστηκε εντυπωσιακά το όλο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων τoυ νομού μας για τον εορτασμό της Επετείου των 150 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες